Plesion

Word Warm

Word Warm-Projek

1 - Doel

Die doel met die projek is om, gehoorsaam aan ons Christelike roeping tot barmhartigheid, oor die wydte van die NHKA, die winterkoue vir dié wat blootgestel is te verlig deur ‘n verskeidenheid items wat mense help om warm te word, te skenk aan dié in nood.

2 - Naam van die projek

Die naam van die projek is die Word Warm-projek. Dit word ontleen aan Jakobus 2:16 waar gesê word: “Gaan in vrede, word warm en word versadig” (Bybel 2020-vertaling, my beklemtoning).

Jakobus 2:16 bied drie belangrike klemtone:

 • “Gaan in vrede” – Christelike barmhartigheid gaan gepaard met die verkondiging van die Evangelie van Jesus Christus
 • “Word warm” – Ons gee vir hulle wat koud is, iets om mee warm te word
 • “Word versadig” – Ons gee vir hulle wat honger is, iets om te eet

In die naam kan die Word Warm uitgebrei word vir spesifieke toepassings. Hieronder tel byvoorbeeld:

 • Word Warm-winterprojek – ideaal vir bemarkingsdoeleindes
 • Word Warm-Delmasprojek – gefokus op die Delmas gemeenskap
 • Word Warm-truieprojek – ’n subprojek waar mense truie brei

Telkens is die Word Warm die oorhoofse tema.

3 - Spesifieke doelwitte

3.1 Deelname deur al die gemeentes in die NHKA

Hierdie is ‘n baie groot doelwit, maar die beginsel is dat alle gelowiges en alle gemeentes deur Christus geroep is om barmhartig te wees. Jesus sê immers: “’n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie.” (Matt 5:14)

Ringe se diakonale komitees word versoek om in die ring leiding te gee en samewerking tussen gemeentes en gemeenskappe (sien 3.4) te koördineer. Die mentors soos aangewys deur die Kommissie van die Algemene Diakensvergadering kan met vrug hier gebruik word.

3.2 50 000 Word Warm-items

Nog ’n baie groot doelwit. Maar eintlik ook nie. Die NHKA bestaan uit veel meer kinders, vrouens en mans as 50 000. In lyn met elke gelowige wat deur Christus geroep is om barmhartig te wees, kan ons hierdie doelwit maklik oorskry as elke gelowige een item skenk. Hierdie doelwit is soveel te meer haalbaar as ons hande vat met ons gemeenskappe.

3.3 Persoonlike kontak

’n Groot verskil tussen Christelike barmhartigheid en sekulêre liefdadigheid is persoonlike kontak[1]. Ons wil dus nie bloot items bymekaarmaak en dit êrens gaan aflaai vir iemand anders om te versprei nie, maar ons wil dit persoonlik gee aan mense wat dit nodig het. Saam met die Word Warm-items, gee ons die liefde en hoop in Jesus Christus.

Dit is ek, begenadigde, wat deur Christus aangeneem is, wat sy liefde wat ek ontvang het, gaan deel met ander begenadigdes wat ook deur Christus aangeneem is.

3.4 Hande vat met ons diensorgane, ander kerke, skole en organisasies in ons gemeenskappe

Wanneer ons op Sondae met die Apostoliese Geloofsbelydenis bely dat ons glo in een, heilige, algemene kerk, noop dit ons om ook hande te vat met ander gelowiges. Die doelwit is nie om die NHKA te bemark nie, maar om gehoorsaam te wees aan Christus.

“Laat julle lig só voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik.” (Matt 5:16)

3.5 Beplan om hierdie projek ’n jaarlikse instelling te maak

Die honger en koue is iets wat jaarliks gebeur, terwyl voorbereiding daarop eintlik ’n aaneenlopende proses moet wees. Daar moet geleer word uit die projek om dit op ’n jaarlikse basis te laat plaasvind. Uiteindelik is ons mikpunt nie ’n eenmalige projek nie, maar om elke dag te wees wat ons reeds is – geroepe dienaars van Jesus Christus!

Gemeentelike terugvoer

Voltooi asb die onderstaande tabel en stuur terug

4 - Tydsraamwerk

 • Augustus 2021 tot Februarie 2022
  • Persoonlike vervaardiging en versameling van items
  • Bou van netwerke met ander kerke, skole, organisasies en besighede in die plaaslike gemeenskap
  • Beplanning saam met ander gemeentes en ringe
  • Identifisering van mense wat hulp nodig het, bv plakkerskampe, skole se voedingskemas, ‘shelters’, mense wat op straat slaap, ‘arm’ woonbuurte ens.
  • Beplanning vir die verspreiding van die items
  • Koördinering met ander gemeentes en ringe is hier noodsaaklik, veral as in gedagte gehou word dat die sosio-ekonomiese omstandighede tussen gemeentes en ringe wissel. Party is geseënd met geleenthede om te help, terwyl ander geseënd is met middele om mee te help.
 • Februarie tot middel April 2022
  • Versameling van items op bepaalde plekke, onder andere:
   • Kerke
   • Besighede
   • Gemeenskapsentrums
 • Middel tot einde April 2022
  • Uitdeel van die items deur gelowiges aan mense in nood
  • Dit loop saam met die opbou na die 9de ADV en Ubi Caritas-simposium (met die oorhoofse tema van Armoede)
   • Samewerking met ander kerke en organisasies kan uitgebou word deur hulle uit te nooi om die virtuele Ubi Caritas-simposium by te woon
 • Mei tot Junie 2022
  • Rekonsiliasie en nabetragting met die doel om:
   • Te leer uit die projek
   • Te bepaal of doelwitte bereik is
   • Netwerke wat gebou is, te versterk
   • Terugvoer te gee aan donateurs
   • Die beginsel van rentmeesterskap is hier baie belangrik
  • Danksegging aan God vir die genade om ander te kan help

5 - Items

Enige items wat kan help om die winterkoue vir iemand te verdryf:

 • Truie
 • Serpe
 • Baadjies
 • Handskoene
 • Langbroeke
 • Kouse en skoene
 • Musse
 • Komberse
 • Kos
 • Ens, ens, ens. Wees kreatief!

‘n Belangrike beginsel is dat ons mense se menswaardigheid wil erken, en nie net ons oorskiet en weggooi-klere gaan aflaai nie. ’n Goeie maatstaf is of jy dit self sou dra of eet. Ons gee dit immers in die eerste plek as ’n genadegawe aan God – die Ou Testamentiese beginsel van die eerstelinge uit jou kudde, die beste wat jy het.

6 - Bestuur van die projek

Die beginsel word gehandhaaf dat die projek onafhanklik deur elke gemeente bestuur word. Die Kommissie van die ADV help met koördinering en gee leiding soos nodig. Die volgende raamwerk kan as riglyn dien:

 1. Plaaslike vlak
  • Die gemeente wys ’n komitee / persoon aan om die projek te dryf
  • Motivering van gelowiges om deel te neem
  • Bemarking van die projek in die gemeenskap
  • Samewerking met ander gemeentes, kerke en organisasies word op ’n praktiese werkbare wyse hanteer
  • Die gemeente neem verantwoordelikheid vir die versameling en bewaring van die items
  • Die gemeente reël die verspreiding en skenking van die items
  • Die gemeente neem verantwoordelikheid om rekord te hou van:
   • Items ontvang, tipe en hoeveelheid
   • Waar en aan wie dit uitgedeel is (groepe en plekke, nie persoonlike inligting nie)
   • Suksesse en haakplekke
   • Deurgee van hierdie inligting aan die Kommissie van die ADV
 1. Ringsvlak
  • Ringskommissies en diakonale komitees koördineer die projek, veral in ringe waar gemeentes baie naby aan mekaar is
  • Ringskommissies motiveer en begelei gemeentes om deel te neem aan die projek
  • Ringskommissies help om die terugvoer te versamel en deur te gee aan die Kommissie van die ADV.
 1. Sinodale vlak
  • Die Kommissie van die ADV tree op as mentors en motiveer en begelei ringe om deel te neem
  • Die Kommissie van die ADV gee hulp en leiding aan gemeentes en ringe wat daarvoor vra – mentors
  • Die Kommissie van die ADV nader die diensorgane om deel te word van die projek en beplan en koördineer saam met hulle
  • Die Kommissie van die ADV voorsien bemarkingsmateriaal om mense in te lig van die projek
  • Die Kommissie van die ADV voorsien hulpmiddels ten opsigte van die administrasie van die projek
  • Monitering van die vordering met die projek moet deurlopend plaasvind
 1. Word Warm-projekspan
  • Sameroeper: Gerhard Stoltz
  • Beplanning: Andries Pretorius, Martin van Rensburg en Stephen de Beer
  • Medewerkers: Mac van Zyl, Elmien Botha, Hans van der Merwe, Wilna Gates, Lisa-Mari Prinsloo
  • Kommunikasie met alle gemeentes, ringskommissies en predikante om deelname te kry
  • Kommunikeer die vordering met die projek maandeliks

 

Ds Gerhard Stoltz

Sekretaris: Kommissie van die Algemene Diakensvergadering

082 872 5236

[1] Covid-19 regulasies mag ons dwing om baie kreatief te wees in hierdie opsig.